Sistemes informatics, components i la seva pràctica 

Processadors de texts;

Writer de l'openoffice

Word de Microsoft

Fulls de càlcul:

Openoffice Calc

Microsoft Office Excel

Bases de dades oficmàtiques:

BASE de l'openoffice

ACCESS Microsoft Office

Manipulació d'imatges amb GIMP
Edició i manipulació de videos MOVIE MAKER
Presentacions amb IMPRESS de l'openoffice
Interrelació entre les aplicacions dels paquets informàtics office
Configurar i utilitzar el correo i agenda de GOOGLE